SU1   4,00€
SUSHI SAUMON X2
SU2   4,50€
SUSHI THON X2
SU3   4,00€
SUSHI SURIMI X2
SU4   4,50€
SUSHI DAURADE X2
SU5   4,50€
SUSHI CREVETTE X2
SU6   5,50€
SUSHI ANGUILLE X2
SU7   5,00€
SUSHI SAUMON CHEESE X2
SU8   4,00€
SUSHI MAQUEREAU X2
SU9   4,00€
SUSHI OMELETTE X2
SU10   4,50€
SUSHI MASAGO OEUFS CAPELAN X2